Eksamen og afsluttende fagprøve

Første og andet skoleophold afsluttes med en terminskarakter. Tredje og fjerde skoleophold afsluttes med en standpunktskarakter i alle bundne specialfag, der skal beståes med et karaktergennemsnit på mindst 02.

Fagprøven

Uddannelsen som lægesekretær afsluttes med et fagprøveprojekt, hvor eleven selvstændigt skal planlægge en opgave, gennemføre den i praktikken og udarbejde en projektrapport 

Formålet med fagprøven er at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for elevens fagområde samt at vise, at eleven er i stand til at anvende sin viden til løsning af en given opgave. Fagprøven kan tidligst ligge seks måneder før eleven er udlært.

Elevens arbejde med fagprøven

Eleven skal kunne formulere en idé, fastsætte mål, planlægge og procesevaluere en aktivitet inden for et afgrænset lægesekretærfagligt område. Ved idéudvikling, planlægning og gennemførelse af projektet skal eleven kunne inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen, herunder information af og samarbejde med andre i processen.  Fagprøveprojektet forsvares afslutningsvis ved en mundtlig eksamen. Fagprøven skal bestås med mindst karakteren 02.

Praktikstedets rolle

Praktikstedet  har i forbindelse med fagprøveforløbet nogle særlige forpligtelser over for eleven:

  • Bistå eleven med problemformulering
  • Støtte og vejlede eleven under fagprøveforløbet
  • Give eleven den fornødne tid til forberedelse og gennemførelse af fagprøven
  • Stille nødvendige oplysninger, rammer og ressourcer til rådighed.

 

I perioden frem til fagprøven afholdes, skal eleven sideløbende med sit almindelige arbejde, have mulighed for informationssøgning på praktikstedet eller på anden måde inddrage konkret viden og information fra praktikstedet  i besvarelsen af opgaven.

I det tidsrum, hvor fagprøverapporten skrives, kan eleven benytte tiden fleksibelt, så eleven - efter aftale - kan arbejde både på praktikstedet og derhjemme. Praktikstedet skal friholde eleven i sammenlagt 37 timer i forbindelse med udarbejdelse af fagprøveprojektet og den mundtlige eksamen (elever, der følger den gamle bekendtgørelse skal friholdes i 74 timer). Ugen kan opdeles i enkelte dage eller timer over en længere periode - dette aftales mellem eleven og praktikstedet.

Fagprøveprojektet udgør elevens sidste skoleperiode og praktikstedet vil modtage lønrefusion fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, tidl. "AER") efter gældende satser.

Handelsfagskolens rolle

Handelsfagskolen informerer og vejleder både elev og praktiksted om fagprøven og støtter eleven i udarbejdelsen af problemformulering.

Hvad sker der, hvis fagprøven ikke bestås?

Hvis fagprøven ikke bestås, skal der gennemføres en ny fagprøve, som søges gennemført inden uddannelsens udløb. Der kan gennemføres to eksaminer. Hvis særlige forhold taler for det, kan Handelsfagskolen tillade, at der gennemføres en tredje eksamen.

Læs yderligere oplysninger om fagprøven og forløbet her (PDF).

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4972 5957 | EAN-nr.: 5798 000 55 41 39 | Send en sikker mail