Karakterer og fagprøve/eksamen

Karakterer
Efter hvert skoleophold bliver eleverne bedømt og får en karakter. 

Arbejdsgiver kan i den forbindelse vælge at holde en uddannelsessamtale med sin elev for at sikre sammenhæng mellem undervisningen på Handelsfagskolen og den praktiske del af elevens uddannelse i virksomheden.

Fagprøve
Som afslutning på uddannelsesforløbet i virksomheden gennemfører eleven en fagprøve/eksamen.

Formålet med fagprøven er at vurdere elevens faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for elevens fagområde samt at vise, at eleven er i stand til at anvende sin viden til løsning af en given opgave.

Elevens opgave
Eleverne laver et selvstændigt projekt og skriver en rapport herom. Rapporten danner ramme om den afsluttende mundtlige eksamen (fagprøve), som tidligst kan finde sted seks måneder før, eleven er udlært.

Handelsfagskolens rolle
Handelsfagskolen informerer og vejleder både elev og butik om fagprøven og støtter eleven i udarbejdelse af problemformulering, handlingsplan og tidsplan.

Praktikstedets rolle
Butikken/arbejdsgiveren har i forbindelse med fagprøveforløbet nogle særlige forpligtelser over for eleven:

  • Bistå eleven med problemformulering
  • Støtte og vejlede eleven under fagprøveforløbet
  • Give eleven den fornødne tid til forberedelse og gennemførelse af fagprøven
  • Stille nødvendige oplysninger, rammer og ressourcer til rådighed

Læs mere om processen i artiklen 'På vej mod fagprøven' (Handelsfagskolens nyhedsbrev).

Fagprøvens resultat
Fagprøven bestås med mindst karakteren 02 ved den mundtlige eksamen. Hvis elevens resultat ikke lever op til dette, orienterer Handelsfagskolen arbejdsgiveren om skolens vurdering af elevens uddannelsessituation, herunder muligheden for en om-eksamen og retningslinjer for en eventuel klage. Handelsfagskolen tilbyder supplerende vejledning til eleven og arbejdsgiveren i forbindelse med en om-eksamen.

Skolebevis
Efter afsluttet læretid udstedes et skolebevis - betingelserne herfor er, at eleven har bestået skolemodulerne samlet set og eksamen (karakter mindst 02). Af skolebeviset fremgår karaktererne for hhv. standpunkt efter sidste skolemodul og eksamen.

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4857 0658 | EAN-nr.: 5798 000 55 42 38 | Send en sikker mail