Skole- og virksomhedssamarbejde

 

Tilskud til elever

Der er mulighed for at søge om præmie og bonus for op til kr. 70.000 pr. uddannelsesaftale.

For at opnå ret til fuldt udbetalt præmie og bonus gælder følgende:

-Uddannelsesaftalen skal være påbegyndt senest tre måneder efter aftalens indgåelse
-Uddannelsesaftalen skal være underskrevet af både elev og arbejdsgiver senest den dag,
eleven begynder på uddannelsen

Der udbetales ikke præmie og bonus, hvis eleven er voksenelev, og der dermed udbetales tilskud fra Jobcenter efter § 98c-g i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Præmien bliver udbetalt i prøvetiden hver gang, eleven har været i praktik i 30 dage. Man kan få kr. 6.000
for hver måned i prøvetiden, dog max. kr. 18.000 i alt.

OBS: Skoleperioder i prøvetiden tæller ikke med.

Bonus bliver udbetalt, når elevens prøvetid er afsluttet, og uddannelsesaftalen fortsat er i kraft.
Udbetalingen sker i fire rater:

1. rate 90 dage efter prøvetidens udløb
2. rate 180 dage efter prøvetidens udløb
3. rate 270 dage efter prøvetidens udløb
4. rate 630 dage efter prøvetidens udløb

Hver bonus er på kr. 13.000, det vil sige kr. 52.000 i alt.

Regler for skolehjem

Eleverne er berettiget til at blive indkvarteret på Handelsfagskolen, hvis den samlede rejsetid fra hjemmet til skolen er mere end 75 minutter med offentlige transportmidler.

Prisen for kost og logi er kr. 475 pr. uge (skolehjemsberettigede).

Såfremt der er plads, er der mulighed for indkvartering af elever, der ikke er berettiget til overnatning på Handelsfagskolen.

Prisen for kost og logi er kr. 1.475 pr. uge (ikke-skolehjemsberettigede).

Uddannelsesaftalen

Hvis man ønsker elevens hovedforløb gennemført på Handelsfagskolen, sendes uddannelsesaftalen direkte til os. Vi hjælper jer hele vejen!

Samarbejde

Handelsfagskolen har et tæt samarbejde med virksomheder, kæder og brancheorganisationer for til stadighed at optimere og udvikle elev- uddannelserne samt udbudet af efter- uddannelser.

Samarbejdet foregår dels i uddannelsesudvalg på alle uddannelser, fokusgrupper med udvalgte nøglepersoner fra de relevante brancher, Handelsfagskolens bestyrelse  og den løbende konstruktive kommunikation mellem Handelsfagskolen og vores kunder.

Handelsfagskolens elevuddannelser veksler mellem skoleophold med undervisning og praktik på arbejds-pladsen. Det gode resultat for eleven afhænger derfor af et tæt løbende samarbejde mellem elevens arbejds-giver og skolen. Vi prioriterer dette samarbejde højt og er altid klar til at hjælpe og vejlede.

x

Links

Oplæringsansvarlige

Praktikpladsen

Virksomhedsvendt side om faciliteterne på praktikpladsen.dk

Vejledninger til praktikpladsen.dk

Handelsfagskolen, Rådhusgade 56-58, 8300 Odder / Skåde Skovvej 2, 8270 Højbjerg, tlf. 8654 1700, kontakt@handelsfagskolen.dk
CVR-nr.: 4857 0658 | EAN-nr.: 5798 000 55 42 38 | Send en sikker mail